OBCHODNÉ PODMIENKY

 

ČLÁNOK I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

(1) Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru prostredníctvom e-shopu lococo.sk (lococo s.r.o) (ďalej len „e-shop“).

(2) Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu sa riadi týmito Obchodnými podmienkami a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

ČLÁNOK II.

VYMEDZENIE POJMOV

(1) Tovarom je akákoľvek hnuteľná vec predávaná prostredníctvom e-shopu.

 

(2) Predávajúcim je lococo s.r.o, sídlo Francisciho 6, 080 01 Prešov, kontaktná a poštová adresa: lococo s.r.o, Francisciho 6, 080 01 Prešov, IČO: 56214014, DIČ:2122241869, IČ DPH:SK2122241869 Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 47836/P. E-mailová adresa predávajúceho je info@lococo.sk a telefónne číslo predávajúceho je 0951 151 761

(3) Kupujúcim je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

(4) Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16. rok veku a nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

(5) Podnikateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

ČLÁNOK III.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

(1) Kupujúci môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky, e-mailom, poštou alebo telefonicky.

(2) Predávajúci následne realizuje potvrdenie objednávky prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Týmto potvrdením sa objednávka považuje za doručenú a záväznú. Týmto okamihom dochádza k uzavretiu zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim.

(3) Kupujúci je v objednávke povinný uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu (vrátane popisného čísla domu), e-mail a telefónne číslo, ak ide o fyzická osobu a obchodné meno, sídlo, prípadne adresu na doručenie, e-mail, telefónne číslo, a IČO, DIČ, IČ DPH, ak boli pridelené, ak sa jedná o právnickú osobu. Taktiež je kupujúci povinný v objednávke uviesť názov a popis tovaru, počet kusov a dátum vystavenia (objednávka realizovaná prostredníctvom e-shopu tieto požiadavka spĺňa automaticky).

(4) Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku e-mailom, v prípade, že tovar mu ešte nebol doručený. Zaplatená kúpna cena za tovar bude následne bezodkladne avšak najneskôr v lehote 14 dní vrátená kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou. V prípade stornovania objednávky v čase ak bol už tovar zaslaný kupujúcemu, tento znáša náklady spojené s dopravou tovaru. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť identifikačné údaje kupujúceho, číslo objednávky, objednaný tovar, číslo účtu alebo adresu kam má byť vrátená kúpna cena, ak bola zaplatená vopred. V prípade, že kupujúci si tovar neprevezme v odbernej lehote príp. odmietne prevziať tovar má sa za to, že kupujúci objednávku stornoval dňom neprevzatia/odmietnutia. Predávajúci má v tomto prípade právo na náhradu nákladov spojených s dopravou ku kupujúcemu.

(5) Predávajúci má právo stornovať objednávku a) ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a kupujúci nemá záujem o náhradné plnenie, b) v prípade nedostupnosti tovaru, c) v prípade ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode, d) ak predávajúci neeviduje úhradu za objednávku ani 14 dní po dni vytvorenia objednávky (v prípade, že si kupujúci zvolil platbu vopred). O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom. Zaplatená kúpna cena za tovar bude následne bezodkladne avšak najneskôr v lehote 14 dní vrátená kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.

ČLÁNOK IV.

CENA TOVARU

(1) Aktuálne ceny tovaru sú uvedené v e-shope. Táto cena nezahŕňa náklady na dodanie tovaru na miesto určené kupujúcim.

(2) Cena tovaru je uvádzaná za jeden kus, ak z charakteru tovaru (najmä náušnice, topánky atď.) alebo popisu nevyplýva niečo iné.

(3) Ceny uvedené v e-shope môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. V prípade platby vopred na účet je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny do 7 dní od potvrdenia objednávky. V prípade zmeny ceny za tovar, pre kupujúceho a predávajúceho je záväzná cena v čase potvrdenia objednávky. Právo predávajúceho a právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy tým nie je dotknuté.

ČLÁNOK V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

(1) Kupujúci realizuje platbu dobierkou, platobnou kartou,prevodom/vkladom na účet predávajúceho, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak.

(2) Kupujúci uhrádza kúpnu cenu za tovar, príp. náklady na dodanie tovaru a cenu dobierky.

(3). Za platbu platobnou kartou, prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky.

ČLÁNOK VI.

DODACIE PODMIENKY A NÁKLADY NA DODANIE TOVARU

(1) Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak.

(2) Ak je platba realizovaná prevodom/vkladom na účet predávajúceho, lehota 30 dní plynie od pripísanie peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

(3) Dodacia lehota uvedená pri tovare má len informatívny charakter. Táto lehota je spravidla dodržaná, avšak na dodaciu lehotu majú vplyv rôzne faktory nezávislé od vôle predávajúceho, najmä štátne sviatky v krajine dodávateľa, colné konania, poveternostné podmienky, atď.

(4) Spôsob dodania si zvolí kupujúci pri zadávaní objednávky. Kupujúci má možnosť vybrať si doručenie Slovenskou poštou alebo Poštovým kuriérom, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak.

(5) Náklady na dodanie tovaru do miesta určeného kupujúcim sú uvedené v sekcii doprava a platba.

ČLÁNOK VII.

PRÁVA A POVINNOSTI

(1) Predávajúci sa uzatvorení zmluvy o kúpe tovaru zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar v požadovanej akosti a množstve.

(2) Kupujúci sa uzatvorením zmluvy o kúpe tovaru zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru príp. nákladov za vybraný spôsob platby (dobierka).

(3) Vlastnícke právo k tovaru z predávajúceho na kupujúceho prechádza úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

(4) Predávajúci má právo poskytnúť aj čiastočné plnenie, ak súčasné skladové zásoby nepostačujú na splnenie celej objednávky kupujúceho.

ČLÁNOK VIII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA A UPLATŇOVANIE REKLAMÁCIE

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

(2) Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom.

(3) Reklamáciu si kupujúci uplatňuje u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie kupujúci doručí reklamovaný tovar vhodne zabalený vrátane všetkého príslušenstva a popisu vady na adresu predávajúceho.

(4) Kupujúci pri uplatňovaní reklamácie môže využiť reklamačný formulár, ktorý si vytlačí a vyplní, a spolu s vadným tovarom zašle na adresu sídla predávajúceho.

(5) Podrobný postup reklamácie upravuje Reklamačný poriadok.

(6) Reklamáciu tovaru poškodeného pri doprave si kupujúci uplatňuje u dopravcu.

 

(7) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 

(8) Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 7 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

(9) Zoznam subjektov alternatívneho riešienia sporov zverejňuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov (http://ec.europa.eu/odr).

 

(10) Ďalšie podmienky alternatívneho riešenia sporu a náležitosti návrhu podľa odseku 8 upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČLÁNOK IX.

PRÁVO SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade kúpnej zmluvy ktorej predmetom je kúpa viacerých produktov, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj z časti, t.j. len pre niektorý z produktov.

(2) Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ realizuje písomne alebo emailom. Na odstúpenie môže využiť formulár.

(3) Spotrebiteľ je povinný odstúpenie od kúpnej zmluvy odoslať najneskôr v posledný deň lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný odoslať tovar, ktorého sa odstúpenie týka, v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia. V písomnom odstúpení od zmluvy uvedie najmä svoje identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko, adresa) a tovar, ktorý je predmetom odstúpenia, ďalej môže uviesť číslo objednávky a číslo účtu v tvare IBAN.

(4) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

(5) Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu vrátane nákladov na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, bezodkladne avšak najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 

(6) Spotrebiteľ je povinný zaslať odstúpenie od zmluvy a tovar na kontaktnú adresu predávajúceho bez dobierky. Predávajúci neprevezme zásielku ktorej doručenie je podmienené zaplatením peňažnej sumy.

(7) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov(pančušky) a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

(8) V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy len z časti, a týmto odstúpením hodnota objednaného tovaru klesne pod stanovenú sumu, ktorá bola dôvodom na udelenie zľavy z ceny dopravy je vrátená suma znížená o sumu zvoleného spôsobu dopravy.

Cena poštovného:

Expres Kuriér- 3,5€

Expres kuriér na poštu- 2,5€

+

Dobierka- +1€

Platba prevodom- 0€

ČLÁNOK X.

PRÁVO PREDÁVAJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(1) Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, v prípade ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, alebo dôvodov vyššej moci. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho. Zaplatená kúpna cena za tovar bude následne bezodkladne avšak najneskôr v lehote 14 dní vrátená kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.

ČLÁNOK XI.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(1) Podmienky spracúvania osobných údajov sú uvedené v samostatnej sekcii na webovom sídle predávajúceho na adrese: https://lococo.sk/content/2-pravna-dolozka

ČLÁNOK XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

(2) Kupujúci súhlasí so zaslaním faktúry prostriedkami elektronickej komunikácie.

(3) Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia v prípade spotrebiteľa príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a v prípade podnikateľa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a v prípade oboch aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

(4) Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.

V Prešove 24.05.2018

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

ČLÁNOK I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

(1) E.shop lococo.sk lococo s.r.o (ďalej len „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

(2) Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

(3) Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke www.lococo.sk

ČLÁNOK II.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.

(2) Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

(3) Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov.

(4) Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

(5) Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

(6) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

(7) Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

(8) Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornila, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

ČLÁNOK III.

UPLATNENIE REKLAMÁCIE

(1) Kupujúci si uplatňuje právo na opravu zaslaním vadného tovaru na adresu predávajúceho spolu s popisom vady.

(2) Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci taktiež uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho.

(3) Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

(4) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

(5) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

ČLÁNOK IV.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho,

b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste,

c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

ČLÁNOK V.

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

(4) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

(5) Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

(6) Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

(7) Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

(8) Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

(9) Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

V Prešove 01.11.2019 

 

POUČENIE

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese lococo s.r.o, sídlo Francisciho 6, 080 01 Prešov. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.